Різне

Методи оцінки стану здоровя та фізичного розвитку дітей і підлітків

11.07.2016

Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків

Опис: Закріпити теоретичні знання про чинники та умови навколишнього середовища що впливають на процеси формування здоровий?я дітей загальні закономірності росту і розвитку дитячого та підліткового організму основні критерії та показники стану здоров?я дітей і підлітків. розвитку дітей і підлітків 1. Основні закономірності росту і розвитку та особливості морфофункціонального стану дитячого та підліткового організму.

Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків на http://refleader.ru/

Тема № 38

МЕТОДИ оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків

1. Навчальна мета

1.1. Закріпити теоретичні знання про чинники та умови навколишнього середовища, що впливають на процеси формування здоров’я дітей, загальні закономірності росту і розвитку дитячого та підліткового організму, основні критерії та показники стану здоров’я дітей і підлітків.

розвитку дітей і підлітків

1.2. Засвоїти методики комплексної оцінки стану здоров’я тафізичного.

2. Вихідні знання та вміння

2.1. Знаті:

2.1.1. Провідні чинники навколишнього середовища та соціальні умови життя, що впливають на здоров’я дітей і підлітків.

2.1.2. Основні закономірності росту і розвитку та особливості морфофункціонального стану дитячого та підліткового організму.

2.1.3. Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків та критерії їх розподілу на групи здоров’я.

2.2. Вміти:

2.2.1. Проводить визначення груп здоров’я, соматометричних, соматоскопічних та фізіометричних показників фізичного розвитку дітей і підлітків.

2.2.2. Здійснювати оцінку фізичного розвитку дітей і підлітків.

3. Питання для самопідготовки

3.1. Чинники навколишнього середовища та соціальні умови життя, що впливають на процеси формування здоров’я дітей і підлітків.

3.2. Загальні закономірності росту і розвитку дитячого та підліткового організму. Критерії оцінки та показники здоров’я дітей і підлітків.

3.3. Методика комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків. Особл 8 вості рв 7 поділу дітей і підлітків за групами здоров’я.

3.4. Фізичний розвиток як важливий критерій оцінки стану здоров’я. Основні показники фізичного розвитку.

3.5. Правила антропометрії. Вимоги до таблиць регіональних стандартів фізічного розвитку.

3.6. Поняття про біологічний та календарний вік. Показники рівня біологічного розвитку дітей і підлітків. Сучасні уявлення про епохальну та внутрішньовікову акселерацію і ретардацію.

3.7. Методи оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків (метод сигмальних відхилень, оцінка за шкалами регресії, комплексний та центильний методи).

3.8. Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку організованих дитячих колективів.

3.9. Задачі лікаря щодо організації та проведення оздоровчих заходів у дитячих колективах (школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, інтернатах, ПТУ, дитячих будинках, дошкільних закладах, таборах праці та відпочинку, позашкільних закладах). Система управління станом здоров’я дітей і підлітків.

4. Завдання для самопідготовки

4.1. У ході поглибленого медичного обстеження школяра 11 років виявлено, що він часто (майже щомісяця) хворіє на гострі респіраторно-вірусні захворювання, страждає міопією слабкого ступеня та карієсом. Довжина тіла учня становить 133,5 см, маса тіла — 23,5 кг, обвід грудної клітки — 59,2 див. Визначте, до якої групи здоров’я відноситься школяр, оцініть фізичний розвиток учня методом сигмальних відхилень та побудуйте профіль фізичного розвитку.

4.2. Учн иця. 14 років. має ріст 175 см, масу тіла — 54,0 кг, обвід грудної клітки — 75,5 см За рік довжина тіла збільшилась на 5 см, число постійних зубів ставити 28, ступінь розвитку вторинних статевих ознак. Ма 3. Р З. Ах 3. Мо 1,2. Життєва ємність легень складає 2560 мл, м’м’язова сила рук: правої — 20 кг, лівої — 16 кг. Об’єктивно з боку внутрішніх органів ніяких патологічних змін не виявлено. Фізкультурою займається в основній групі. Визначте групу здоров’я та оцініть фізичний розвиток дівчинки з використанням методу сигмальних відхилень за шкалами регресії та комплексним методом.

4.3. Учень 3 класу середньої загальноосвітньої школи, 10 років, практично здоровий, має довжину тіла — 125 см, масу тіла — 30 кг, обвід грудної клітки — 64,0 см, число постійних зубів складає 12, щорічне збільшення довжини тіла — 5 см, ступінь розвитку вторинних статевих ознак: Р 0. Ах 0. Визначте до якої групи здоров’я відноситься школяр та оцініть фізичний розвиток хлопчика за допомогою комплексного методу.

5. Структура заняття

На практичному занятті, що проводитися протягом 2-4 годин у навчальній лабораторії кафедри, студенти знайомляться з приладами, які використовуються для визначення показників фізичного розвитку, оволодівають методиками комплексної оцінки стану здоров’я, проведення антропометричних досліджень та оцінки фізичного розвитку.

Самостійна робота полягає у розв’язанні ситуаційних задач з гігієнічної оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків. В ході їх розв’язання необхідно за даними стану здоров’я, морфофункціонального стану та біологічного віку, визначити групу здоров’я, обґрунтувати висновок щодо оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків з використанням найбільш поширених у гігієнічній практиці методів (метод сигмальних відхилень, оцінка за шкалами регресії, комплексний метод, центильний метод) та розробити відповідні профілактичні заходи запобіжного змісту.

Результати роботи заносяться у протокольний зошит.

6. Література

6.1. Основна:

6.1.1. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Є.Р.Гончарук, Ю. І.Кундієв, В. Р. Бардів та ін. / За ред. Є.Р.Гончарука. — К. Вища шк. 1995 — С. 458-479.

6.1.2. Загальна гігієна. Пропедевтика гігієни. / Е. І. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Р. Бардів та ін. — К. Вища шк. 2000 — С. 538-560.

6.1.3. Даценко І.І. Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. — К. Здоров’я, 1999. — С. 568-578, 605-607.

6.1. 4. Габович Р. Д. Познанський С. С. Шахбазян Р. Х. Гігієна. — К. Вища школа. 1983. — С. 243-252, 275-276.

6.1. 5. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. /І.І.Даценко, О. Б. Денисюк, С. Л. Долошицький / За ред. І.І.Даценко. — Львів, 1992. — С. 146-159.

6.1.6. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять /І.І.Даценко, О. Б. Денисюк, С. Л. Долошицький та ін. / За ред. І.І.Даценко. — Львів: Світ, 2001. — С. 221-236.

6.1. 7. Пивоваров Ю. П. Гоєва О. Е. Величко А. А. Керівництво до лабораторних занять з гігієни. — М. Медицина, 1983. — С. 186-196.

6.1.8. Учбовий посібник до практичних занять з загальної гігієни / За ред. В. Р. Бардова, І.І.Швайка. — К. 1994. — ч. II. — С. 48-51.

6.1.9. Берзінь В. І. Основи психогігієни. — К. Вища школа, 1997. — С. 70-84.

6.2. Д о д а т к о в а:

6.2.1. Гігієна дітей і підлітків // Під ред. Ст. Н.Кардашенко. — М. Медицина, 1988. — С. 41-114, 487-503.

6.2.2. Керівництво до лабораторних занять з гігієни дітей та підлітків. / В. І. Берзінь та ін — К. Вища шк. 1989. — С. 20-69.

6.2.3. Мінх А. А. Методи гігієнічних досліджень. — М. Медицина, 1971. — С. 528-529, 545-574.

6.2.4. Загальна гігієна. Навчальний посібник до практичних занять для студентів VI курсу медичного факультету. / І.В.Сергета, Б. Р. Бойчук, С. О. Латанюк та ін. — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. — С. 96-103, 113-120.

6.2.5. Бардів В. Р. Сергета І.В. Загальна гігієна та екологія людини: навчальний посібник для студентів стоматологічних факультетів. — Вінниця: Нова Книга, 2002 — С. 174-184.

6.2.6. Сергета І.В, Бардів В. Р. Організація вільного часу та здоров’я школярів. — Вінниця: РВВ ВАТ «Віноблдрукарня», 1997. — 292 с.

6 .2.7. Державні санітарні правила і норми по устаткуванню, утриманню загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу. ДСанПіН 5.5.2.008-01. — К. 2001. — 54 с.

7. Оснащення заняття

    Антропометр, сантиметрова стрічка, товщиномір. Динамометри ручний і становий. Спірометр, тонометр. Таблиці:

— Показники фізичного розвитку школярів;

    Критерії оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків; Показники рівня біологічного розвитку хлопчиків та дівчаток шкільного віку; Стандартизовані показники фізичного розвитку дітей і підлітків 7-16 років; Оцінка фізичного розвитку школярів 11 років (шкала регресії за зростом).
    Ситуаційні задачі по оцінці фізичного розвитку дітей і підлітків (для самостійної роботи студентів.)

Додаток 1
НАВЧАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

з методики комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків

Вивчення стану здоров’я є з одним найважливіших розділів роботи лікаря, що обслуговує дітей і підлітків. Важливість цієї роботи полягає, насамперед в тому, що саме в дитячому віці формується фізичне та психічне здоров’я людини, її стійкість до впливу несприятливих чинників навк олі шнього середовища та соціальних умов життя.

Нині у повсякденній діяльності санітарних лікарів, лікарів ? педіатрів, сімейних лікарів та лікарів загальноосвітніх навчальних закладів використовуються наступні критерії комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків:

1. Наявність або відсутність в момент обстеження хронічних захворювань.

2. Рівень функціонального стану основних систем організму.

3. Ступінь опірності організму несприятлив ому вплив в чинників навколишнього середовища .

4. Рівень нервово-психічного і фізичного розвитку, що досягнутий, та ступінь його гармонійності.

Відповідно до вказівках критеріїв розроблена схема розподілу дітей і підлітків за групами здоров’я. Виділяють 5 груп здоров’я :

Перша група здоров’я — Здорові діти і підлітки з гармонійним розвитком та рівнем розвитку функціональних систем організму, що відповідає вікові.

Друга група здоро’я — Здорові діти і підлітки, що мають функціональні та деякі морфологічні відхилення, а також знижену опірність до гострих та хронічних захворювань, тобто часто і тривало хворіють.

Третя група здоров’я — Діти і підлітки, які страждають хронічними захворюваннями в стані компенсації, зі збереженням функціональних можливостей організму.

Четверта група здоров’я — Діти і підлітки, які страждають хронічними захворюваннями у стані субкомпенсації, зі зниженими функціональними можливостями організму.

П’ята група здоров’я — Діти і підлітки, які страждають хронічними захворюваннями у стані декомпенсації, зі значно зниженими функціональними можливостями організму.

Кількість захворювань розраховується на 1000 населення певного віку і характеризується такою закономірністю (мал. 38.1).

При здійсненні комплексної оцінки стану здоров’я дітей і підлітків слід враховувати вікові тенденції щодо змін показників захворюваності та її структурних особливостей (табл. 1).

Методи оцінки стану здоровя та фізичного розвитку дітей і підлітків
роки

Малий. 38.1. Вікові тенденції щодо змін показників захворюваності дітей і підлітків (за кількістю захворювань на 1000 населення певного віку)

Таблиця 1

Закономірності рангового розподілу захворювань в різних вікових групах

Короткий опис статті: you tubl

Джерело: Методи оцінки стану здоров’я та фізичного розвитку дітей і підлітків

Також ви можете прочитати